Informace

DŮLEŽITÁ INFORMACE :

Klient , kterému se změnila RZV (SPZ) vozidla musí k nové registraci na rok 2019 vrátit stávající vydanou kartu. Pokud tak neučiní, nebude mu nové oprávnění vydáno.


 

Končí platnost parkovacích karet bez provedené evidenční kontroly na rok 2019


Upozorňujeme řidiče, držitele parkovacích karet opravňujících ke stání v lokálních rezidentních zónách ve správě operátora MPDMB na ukončení platnosti oprávnění , která nejsou k 30.4. 2019 evidována jako platná pro rok 2019. Toto opatření se týká všech klientů z lokalit v ul. Pezinská, Laurinova, Jičínská, Purkyňova a na Tř. V. Klementa, kteří si osobně při evidenci platnost svého oprávnění ještě neprodloužili na další období.


Oprávnění prodlužuje výdejna na adrese Starofarní 152 v kanceláři č.8 v době od 8-12 a od 13-16 ve dnech pondělí až pátek. Na novou registraci či prodloužení platnosti stávajícího oprávnění mají nárok obyvatelé , kteří mají trvalé bydliště v dané lokalitě nebo právnické a fyzické osoby podnikající , které mají v lokalitě provozovnu nebo sídlo firmy.


Občané města musí své trvalé bydliště při registraci prokázat občanským průkazem a doložit právní vztah k vozidlu (např. OTP) na které oprávnění na další období žádají. Pokud klient žádá o změnu RZV (SPZ) musí přinést k nové registraci svoji stávající kartu, která je ceninou v majetku společnosti MPDMB a stejně tak musí kartu odevzdat držitel, který pozbyl právo na její držení nebo o prodloužení již nemá zájem. Veškeré informace jsou na www.mpdmb.cz

 

 

 


 AKTUÁLNÍ INFORMACE :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Změna pro majitele vyhrazených parkovacích míst

 

Vzhledem k aktuální dopravní situaci ve městě a chystanému parkovacímu systému, který bude koncepčně řešit parkování prakticky v celé Boleslavi, bylo nutné přistoupit ke změně i v systému vyhrazených parkovacích míst. Rada města v prosinci rozhodla, že nadále se nová vyhrazená parkovací místa přidělovat nebudou. Majitelé těch stávajících mohou požádat o jejich prodloužení, ale tentokrát pouze do 30. 6. 2020. Zvedl se také poplatek za jedno parkovací místo, doposud činil 12 tisíc korun za rok, nově to bude 24 tisíc za rok. I tak cena v tuto chvíli neodpovídá reálné ceně parkovacího místa v Mladé Boleslavi, maximální výše, kterou by město za parkovací místo mohlo požadovat, je 45 625 Kč za jedno vyhrazené stání konkrétního uživatele. Sleva pro důchodce zůstává zachována, zaplatí tedy polovinu. Nový systém také sjednocuje cenu těchto míst pro celé území města včetně

příměstských částí.

 

 

Rezidentní a abonentní parkovací oprávnění  na rok 2019

 Upozornění pro řidiče, držitele parkovacích oprávnění vydaných operátorem městského parkovacího systému  MPDMB s.r.o. s platností do 31.12.2018.

Termíny a prodloužení platnosti oprávnění :

a) Pro oblast ZPS (červená karta) končí platnost stávajících oprávnění k 31.12. 2018. Oprávnění na další období se vydávají od 12.11. 2018.


 

b) Pro oblast B (zelená karta) končí platnost stávajících oprávnění k 31.12. 2018. Oprávnění na další období se vydávají od 12.11. 2018.


 

c) Pro oblast B (oranžová karta) Na Kolonii končí platnost stávajících oprávnění k 31.12. 2018. Oprávnění na další období se vydávají od 12.11. 2018.


 

d) Pro lokální oblasti (modrá karta) se platnost stávajících oprávnění prodlužuje do 30.4. 2019. Oprávnění na další období se začnou vydávat až od 1.3. 2019


 

 Z důvodu přechodu na nový evidenční systém je nutné předložit doklady prokazující splnění zákonem stanovených podmínek pro nárok k vydání parkovacího oprávnění vyplývající z ustanovení § 23 odst.1 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

 Zejména pak prokázání adresy trvalého bydliště u fyzických osob a prokázání sídla nebo provozovny v rezidentní lokalitě u OSVČ a u právnických osob. Žadatel - fyzická osoba zároveň předkládá doklady prokazující právní vztah k vozidlu k jehož RZ  bude oprávnění vázáno.V případě zastupující osoby je k úkonu nutná plná moc podepsaná oprávněným zmocnitelem.

Ceny za vydání oprávnění zůstávájí neměnné v souladu s ceníkem v Nařízení č.1/2006 StmMB.
 

Provozní doba kanceláře pro agendu parkovacích oprávnění je :

Po a St   8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00

Út,Čt,Pá  8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00

Starofarní 152, Mladá Boleslav, 1. patro

 

 


 

 

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů fyzických osob společností

 

Společnost:                       Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o.

IČ:                                     278 80 834

DIČ:                                  CZ278 80 834

Se sídlem:                          Mladá Boleslav, Starofarní 152, PSČ 293 01

Zastoupená:                       Jan Nejman, jednatel

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 123806

 

Telefonní kontakt: 326 307 854

 Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 dále jen (“společnost“)

 

Společnost, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu
a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společnostní.

 

Společnost zpracovává osobní údaje  v souladu s právem Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a dále v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů v platném znění.

  

Shromažďované údaje

Společnost zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

 -      jméno a příjmení

 -     adresa bydliště/sídla

 -     rodné číslo/IČO

 -     adresa elektronické pošty

 -     telefonní číslo

 -     číslo OP

 

Účel zpracování

Pro realizaci uzavření smlouvy o vydání parkovacího oprávnění nebo jiného smluvního vztahu se zákazníkem týkající se organizace statické dopravy v Mladé Boleslavi v souladu s parkovacím systémem statutárního města Mladá Boleslav a splnění dalších povinností vyplývajících ze zákona nebo smlouvy společnost potřebuje znát výše zmíněné údaje. Tyto údaje společnost získá při ověření nároku na  vydání parkovacího oprávnění klientovi a to buď trvale, nebo dočasně. Jelikož jsou tyto osobní údaje klienta získávány za účelem splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je klient, případně jsou nezbytné pro splnění právní povinnosti, není nutný výslovný souhlas klienta se zpracováním.

 

Forma a délka zpracování

Osobní údaje klienta jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Údaje zpracované za účelem splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je klient, případně jsou nezbytné pro splnění právní povinnosti (pro zajištění parkovacích karet, vyřizování reklamací a stížností, účetní a daňové povinnosti a další) jsou uchovány po dobu nezbytně nutnou stanovenou právními předpisy (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a další) nejdéle po dobu 10 let, pokud jiný právní předpis nestanoví lhůtu delší.

 

Zpracovatelé

Osobní údaje jsou pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány pouze společností a jejími zaměstnanci.

 

Poučení o právech

Klienti mají k zaručení ochrany jejich osobních údajů tato práva:

 

1. Právo na informace

Právem na informace se rozumí veškerá práva klienta obsažená v čl. 13 nařízení. Zejména se jedná o právo klienta na znalost totožnosti a kontaktních údajů správce a o znalost účelu, pro který jsou osobní údaje klienta společností shromažďovány a zpracovávány.

2. Právo na přístup k osobním údajům

Právem na přístup k osobním údajům se rozumí veškerá práva klienta obsažená v čl. 15 nařízení. Zejména se jedná o právo klienta na získání potvrzení od společnosti, zda a případně za jakým účelem jsou osobní údaje klienta zpracovávány.

3. Právo na opravu

Právem na opravu se rozumí veškerá práva klienta obsažená v čl. 16 nařízení, zejména pak právo na to, aby společnost opravila bez zbytečného odkladu nepřesné nebo nesprávné osobní údaje, které se klienta týkají.

4. Právo na výmaz (být zapomenut)

Právem na výmaz se rozumí veškerá práva klienta obsažená v čl. 17 nařízení, zejména se jedná o právo klienta, aby společnost bez zbytečného odkladu na požádání klienta vymazala osobní údaje klienta za předpokladu, že pro to budou naplněny podmínky dané nařízením.

5. Právo na omezení zpracování

Právem na omezení zpracování se rozumí veškerá práva klienta obsažená
v čl. 18 nařízení.

6. Právo na přenositelnost údajů

Právem na přenositelnost údajů se rozumí veškerá práva klienta obsažená
v čl. 20 nařízení, zejména pak právo klienta získat své osobní údaje, které poskytl společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

7. Právo vznést námitku

Právem vznést námitku se rozumí veškerá práva klienta obsažená v čl. 21 nařízení.

 

Zjistí-li nebo domnívá-li se klient, že společnost zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochrannou klienta soukromého života, v rozporu s nařízením nebo v rozporu se zákonem, může požadovat po společnosti vysvětlení či požadovat, aby byl takovýto stav odstraněn.

 

Klient má dále právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, který plní úlohu dozorového úřadu ve věcech ochrany osobních údajů.

 

Právo klienta na jiné prostředky soudní a správní ochrany tím není dotčeno.

 

dokument v pdf zde