Informace

 

AKTUALITY :

 


 Omezení dopravy v době konání Rally Bohemia 8.7. až 11.7. 2021

Tak jako předchozí ročníky při konání této mezinárodní soutěže dojde na přechodnou dobu k omezení možnosti využití některých parkovišť v historickém centru města. Prosíme proto o věnování pozornosti instalovaného dopravního značení.

 

_________________________________________________________________________________

Vodkova ulice bude čtyři měsíce neprůjezdná kvůli opravě vodovodu

Z důvodu rekonstrukce vodovodu bude od 12. dubna až do 12. srpna úplná uzavírka v ulici Vodkova od ulice Starofarní až po ulici Ptácká.
Vodkovou ulici čeká dlouhá uzavírka.
Vodkovou ulici čeká dlouhá uzavírka.
 
 
 
Zvláštní pozornost musí zhotovitel věnovat zajištění bezpečnosti chodců (bezpečné lávky, zábrany, oplocení,osvětlení). Též bude umožněn bezpečný přístup do přilehlých nemovitostí, stejně tak bude umožněn příjezd a přístup všem složkám integrovaného záchranného systému.
Zhotovitel zajistí ve spolupráci s firmou Compag vývoz odpadních nádob (popelnic) všem obyvatelům uzavřené ulice. Zároveň operátor parkování MPDMB zajistil pro rezidenty dotčené lokality náhradní parkování po dobu omezení na parkovišti v ulici Ptácká - pod skalou (parkovací automat).
 
Další podrobnosti najdete v přílohách zprávy.
 

Odkazy

(zdroj : mb-net)

 

 


Od 25.02. 2021 ZÁKAZ VSTUPU NA ÚŘAD BEZ RESPIRÁTORU (min. FFP2)


__________________________________________________________________________________

Zahájení prodloužení parkovacích oprávnění „Lokálek“

 

 Upozorňujeme, že dne 30.04.2021 vyprší platnost parkovacích oprávnění v lokalitě Mjr. Frymla, Jičínská, Laurinova, Purkyňova, Pezinská, Tř. Václava Klementa, U Stadionu a „malá“ TGM. Pokud nedojde k jejich prodloužení, oprávnění k 01.05.2020 zanikne.

 

Prodloužení parkovacího oprávnění není automatické.

 

Vzhledem k současným epidemickým opatřením je preferováno podávání žádostí o prodloužení elektronickou (e-mailovou) cestou na adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..  Pouze v nezbytných případech, kdy to pro žadatele není jinak možné, lze vše vyřídit osobně v sídle společnosti Městské parkovací domy Mladá Boleslav ve Starofarní ulici 152 (kancelář číslo 1).

 

Parkovné lze uhradit hotově,kartou nebo příkazem z účtu.

 

Způsoby prodloužení parkovacích oprávnění:

 

1) Osobně v kanceláři MPDMB na adrese Starofarní 152 

 

Kancelář pro výdej parkovacích oprávnění byla přesunuta. Důkladně prosím sledujte značení kanceláří.

 

vchod do nové kanceláře evidence parkovacích oprávnění  (vstup je u centrálního schodiště)  

 

2) Emailovou korespondencí – viz ukázka

Elektronická žádost o prodloužení parkovacího oprávnění bude zpracována do 7 pracovních dní.

 

 

Pro získání nebo prodloužení parkovacího oprávnění je v souladu s nařízením obce č.3/2019 StmMb (www.mb-net.cz) nutné doložit k ověření všechny potřebné dokumenty zakládající nárok k uzavření smluvního vztahu dle kategorie a statutu oprávnění.

Potřebné dokumenty ke stažení zde.

 

 

 


 

Parkoviště u Centrothermu; parkovné prodlužujeme stále ve stejné kanceláři (číslo 8) jako doposud.


 

                       

  Jednotlivě označené kanceláře budou odbavovat klienty dle jejich typu žádostí , tak abychom zabránili většímu počtu lidí na jednom oddělení. Doporučujeme se před návštěvou telefonicky objednat na tel :       326 307 854  nebo  602 443 608

Dodržujte prosím stanovená nařízení pro vzájemnou vaší i naši bezpečnost. Odbavovací místnosti jsou vybaveny prostředky pro osobní dezinfekci .

  V případě Vašeho souhlasu lze vyplněné žádosti o nové parkovací oprávnění nebo prodloužení stávajícího oprávnění spolu s kopiemi potřebných dokladů odbavit  elektronicky na :

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 


Jarní čištění komunikací začalo v Nádražní a Jaselské ulici

V pondělí ráno začalo v Nádražní a Jaselské ulici jarní čištění komunikací a chodníků v Mladé Boleslavi. Původně plánovaný sobotní start celé akce na třídě T. G. Masaryka byl kvůli mrazivému počasí přeložen o týden později na sobotu 13. března, kdy se vyčistí najednou celá třída T. G. M. i Jičínská ulice. Čištění měst bude probíhat na základě zveřejněného harmonogramu až do 25. května.
Čištění města v Jaselské ulici.
Čištění města v Jaselské ulici.
 
 
 

Letos se občané mohou dozvědět o termínech čištění jednotlivých lokalit nejen z tradičního tabulkového harmonogramu, ale opět je i zakreslen i do map s popisem. 
Odkaz na mapu najdete ZDE
Mapu lze  prohlížet v počítači a na mobilních zařízeních. Čištěné lokality jsou v jádrové části vyznačeny v tzv. polygonech a příměstské části v bodech. Po kliknutí na bod či polygon se objeví informace s datem čištění s krátkým popisem. Také můžete pomocí funkce vyhledat v mapě zadat název ulice a zobrazí se vám jeden či více termínů, které se dané ulice týkají. Kliknutím na příslušný termín se přenesete do mapy.

Harmonogram jarní očisty 2021 s chronologicky řazeným souhrnem čištění jednotlivých lokalit najdete ZDE:

(zdroj:mb_net)______________________________________________________________________________

 

 


 

 

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů fyzických osob společností

 

Společnost:                       Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o.

IČ:                                     278 80 834

DIČ:                                  CZ278 80 834

Se sídlem:                          Mladá Boleslav, Starofarní 152, PSČ 293 01

Zastoupená:                       Jan Nejman, jednatel

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 123806

 

Telefonní kontakt: 326 307 854

 Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 dále jen (“společnost“)

 

Společnost, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu
a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společnostní.

 

Společnost zpracovává osobní údaje  v souladu s právem Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a dále v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů v platném znění.

  

Shromažďované údaje

Společnost zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

 -      jméno a příjmení

 -     adresa bydliště/sídla

 -     rodné číslo/IČO

 -     adresa elektronické pošty

 -     telefonní číslo

 -     číslo OP

 

Účel zpracování

Pro realizaci uzavření smlouvy o vydání parkovacího oprávnění nebo jiného smluvního vztahu se zákazníkem týkající se organizace statické dopravy v Mladé Boleslavi v souladu s parkovacím systémem statutárního města Mladá Boleslav a splnění dalších povinností vyplývajících ze zákona nebo smlouvy společnost potřebuje znát výše zmíněné údaje. Tyto údaje společnost získá při ověření nároku na  vydání parkovacího oprávnění klientovi a to buď trvale, nebo dočasně. Jelikož jsou tyto osobní údaje klienta získávány za účelem splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je klient, případně jsou nezbytné pro splnění právní povinnosti, není nutný výslovný souhlas klienta se zpracováním.

 

Forma a délka zpracování

Osobní údaje klienta jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Údaje zpracované za účelem splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je klient, případně jsou nezbytné pro splnění právní povinnosti (pro zajištění parkovacích karet, vyřizování reklamací a stížností, účetní a daňové povinnosti a další) jsou uchovány po dobu nezbytně nutnou stanovenou právními předpisy (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a další) nejdéle po dobu 10 let, pokud jiný právní předpis nestanoví lhůtu delší.

 

Zpracovatelé

Osobní údaje jsou pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány pouze společností a jejími zaměstnanci.

 

Poučení o právech

Klienti mají k zaručení ochrany jejich osobních údajů tato práva:

 

1. Právo na informace

Právem na informace se rozumí veškerá práva klienta obsažená v čl. 13 nařízení. Zejména se jedná o právo klienta na znalost totožnosti a kontaktních údajů správce a o znalost účelu, pro který jsou osobní údaje klienta společností shromažďovány a zpracovávány.

2. Právo na přístup k osobním údajům

Právem na přístup k osobním údajům se rozumí veškerá práva klienta obsažená v čl. 15 nařízení. Zejména se jedná o právo klienta na získání potvrzení od společnosti, zda a případně za jakým účelem jsou osobní údaje klienta zpracovávány.

3. Právo na opravu

Právem na opravu se rozumí veškerá práva klienta obsažená v čl. 16 nařízení, zejména pak právo na to, aby společnost opravila bez zbytečného odkladu nepřesné nebo nesprávné osobní údaje, které se klienta týkají.

4. Právo na výmaz (být zapomenut)

Právem na výmaz se rozumí veškerá práva klienta obsažená v čl. 17 nařízení, zejména se jedná o právo klienta, aby společnost bez zbytečného odkladu na požádání klienta vymazala osobní údaje klienta za předpokladu, že pro to budou naplněny podmínky dané nařízením.

5. Právo na omezení zpracování

Právem na omezení zpracování se rozumí veškerá práva klienta obsažená
v čl. 18 nařízení.

6. Právo na přenositelnost údajů

Právem na přenositelnost údajů se rozumí veškerá práva klienta obsažená
v čl. 20 nařízení, zejména pak právo klienta získat své osobní údaje, které poskytl společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

7. Právo vznést námitku

Právem vznést námitku se rozumí veškerá práva klienta obsažená v čl. 21 nařízení.

 

Zjistí-li nebo domnívá-li se klient, že společnost zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochrannou klienta soukromého života, v rozporu s nařízením nebo v rozporu se zákonem, může požadovat po společnosti vysvětlení či požadovat, aby byl takovýto stav odstraněn.

 

Klient má dále právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, který plní úlohu dozorového úřadu ve věcech ochrany osobních údajů.

 

Právo klienta na jiné prostředky soudní a správní ochrany tím není dotčeno.

 

dokument v pdf zde