Informace

 

AKTUALITY :


 

 

Na ulici 9.Května bude od 3.8. do 14.8 uzavírka provozu z důvodu rekonstrukce vozovky.

 

Neprůjezdný úsek bude od kruhového objezdu po ulici Pivovarská. Objízdná příjezdová trasa na staré město bude vedena přes Českobratrské náměstí a ulicí Klaudiánova. Z Železné ulice, náměstí Na Kozině a z parkoviště na náměstí Míru se bude vjíždět i vyjíždět dočasně obousměrně k ulici Pivovarská , ve které bude otočen směr jízdy na výjezd do ulice 9. Května. Výjezd ze Staroměstského náměstí tak bude možný jen ve směru ,,k hradu" do ulice Pražská brána.

 

Pro rezidenty  stavbou dotčeného úseku bude připraveno dočasné vyhrazené parkoviště na ploše náměstí Míru před prodejnou potravin (,,JIZERKA“). Toto parkoviště bude dopravně vyznačeno výhradně držitelům s vydaným platným parkovacím oprávněním pro lokalitu : 9.Května.


 

 Zdroj : mb-net

V Palackého ulici pokračuje oprava komunikace, místní budou moci parkovat u gymnázia

V Palackého ulici pokračuje od 16.7. další etapa opravy komunikace, a to v úseku od ulice B. Němcové k ulici Laurinova. Rezidentům ze stavbou zasaženého úseku město opět umožní náhradní parkování u gymnázia. V souvislosti s další etapou výstavby bude v tomto úseku Palackého ulice úplná uzavírka od 16. července do 6. září.
Náhradní parkování v Palackého ulici
Náhradní parkování v Palackého ulici
 
 
 
Úplná uzavírka části Palackého ulice
 
V rámci pokračující stavby přijde na řadu nejdříve chodník na pravé straně včetně komunikace po turniket u nemocnice a na levé straně chodník až dolů po ulici Laurinova. Tato část stavby potrvá do 7. srpna. Stejně jako tomu bylo v první etapě stavby, budou vozidla oprávněných rezidentů oprávněna stát v náhradní parkovací zóně u gymnázia, pokud budou  mít za předním sklem řádně vyplněnou platnou parkovací kartou ZPS/MB (červená barva) s dobou platnosti do 10.8. 2020 vydanou operátorem MPS.  Kartu bude možné od středy 15. července vyzvedávat v sídle Městských parkovacích domů. 
 
Další část stavby zahrne pravou stranu chodníku včetně komunikace od turniketu po ulici Laurinova a také navazující část chodníku na pravé straně Laurinovy ulice. Tato část stavby má proběhnout ve dnech od 27. 7.  zhruba do poloviny září.
 
Dokončení oprav komunkace v Palackého ulici musí probíhat v koordinaci se souběžně probíhající stavbou parkovacho domu v nemocnici.
 
parkovací karta
 
 
 

 

 

 Částečný zábor zpoplatněného parkoviště v ul. Ptácká

Od 14.7. 2020 do 14.11. 2020 bude z důvodu zřízení zázemí staveniště mimo provoz levá část od vjezdu veřejného parkoviště ,,Pod skalou" v ulici Ptácká (ID 100036).
 
 

 

 

 

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů fyzických osob společností

 

Společnost:                       Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o.

IČ:                                     278 80 834

DIČ:                                  CZ278 80 834

Se sídlem:                          Mladá Boleslav, Starofarní 152, PSČ 293 01

Zastoupená:                       Jan Nejman, jednatel

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 123806

 

Telefonní kontakt: 326 307 854

 Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 dále jen (“společnost“)

 

Společnost, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu
a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společnostní.

 

Společnost zpracovává osobní údaje  v souladu s právem Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a dále v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů v platném znění.

  

Shromažďované údaje

Společnost zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

 -      jméno a příjmení

 -     adresa bydliště/sídla

 -     rodné číslo/IČO

 -     adresa elektronické pošty

 -     telefonní číslo

 -     číslo OP

 

Účel zpracování

Pro realizaci uzavření smlouvy o vydání parkovacího oprávnění nebo jiného smluvního vztahu se zákazníkem týkající se organizace statické dopravy v Mladé Boleslavi v souladu s parkovacím systémem statutárního města Mladá Boleslav a splnění dalších povinností vyplývajících ze zákona nebo smlouvy společnost potřebuje znát výše zmíněné údaje. Tyto údaje společnost získá při ověření nároku na  vydání parkovacího oprávnění klientovi a to buď trvale, nebo dočasně. Jelikož jsou tyto osobní údaje klienta získávány za účelem splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je klient, případně jsou nezbytné pro splnění právní povinnosti, není nutný výslovný souhlas klienta se zpracováním.

 

Forma a délka zpracování

Osobní údaje klienta jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Údaje zpracované za účelem splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je klient, případně jsou nezbytné pro splnění právní povinnosti (pro zajištění parkovacích karet, vyřizování reklamací a stížností, účetní a daňové povinnosti a další) jsou uchovány po dobu nezbytně nutnou stanovenou právními předpisy (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a další) nejdéle po dobu 10 let, pokud jiný právní předpis nestanoví lhůtu delší.

 

Zpracovatelé

Osobní údaje jsou pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány pouze společností a jejími zaměstnanci.

 

Poučení o právech

Klienti mají k zaručení ochrany jejich osobních údajů tato práva:

 

1. Právo na informace

Právem na informace se rozumí veškerá práva klienta obsažená v čl. 13 nařízení. Zejména se jedná o právo klienta na znalost totožnosti a kontaktních údajů správce a o znalost účelu, pro který jsou osobní údaje klienta společností shromažďovány a zpracovávány.

2. Právo na přístup k osobním údajům

Právem na přístup k osobním údajům se rozumí veškerá práva klienta obsažená v čl. 15 nařízení. Zejména se jedná o právo klienta na získání potvrzení od společnosti, zda a případně za jakým účelem jsou osobní údaje klienta zpracovávány.

3. Právo na opravu

Právem na opravu se rozumí veškerá práva klienta obsažená v čl. 16 nařízení, zejména pak právo na to, aby společnost opravila bez zbytečného odkladu nepřesné nebo nesprávné osobní údaje, které se klienta týkají.

4. Právo na výmaz (být zapomenut)

Právem na výmaz se rozumí veškerá práva klienta obsažená v čl. 17 nařízení, zejména se jedná o právo klienta, aby společnost bez zbytečného odkladu na požádání klienta vymazala osobní údaje klienta za předpokladu, že pro to budou naplněny podmínky dané nařízením.

5. Právo na omezení zpracování

Právem na omezení zpracování se rozumí veškerá práva klienta obsažená
v čl. 18 nařízení.

6. Právo na přenositelnost údajů

Právem na přenositelnost údajů se rozumí veškerá práva klienta obsažená
v čl. 20 nařízení, zejména pak právo klienta získat své osobní údaje, které poskytl společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

7. Právo vznést námitku

Právem vznést námitku se rozumí veškerá práva klienta obsažená v čl. 21 nařízení.

 

Zjistí-li nebo domnívá-li se klient, že společnost zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochrannou klienta soukromého života, v rozporu s nařízením nebo v rozporu se zákonem, může požadovat po společnosti vysvětlení či požadovat, aby byl takovýto stav odstraněn.

 

Klient má dále právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, který plní úlohu dozorového úřadu ve věcech ochrany osobních údajů.

 

Právo klienta na jiné prostředky soudní a správní ochrany tím není dotčeno.

 

dokument v pdf zde