Informace

 

 


 

Končí platnost parkovacích karet bez provedené evidenční kontroly na rok 2019


Upozorňujeme řidiče, držitele parkovacích karet opravňujících ke stání v lokálních rezidentních zónách ve správě operátora MPDMB na ukončení platnosti oprávnění , která nejsou k 30.4. 2019 evidována jako platná pro rok 2019. Toto opatření se týká všech klientů z lokalit v ul. Pezinská, Laurinova, Jičínská, Purkyňova a na Tř. V. Klementa, kteří si osobně při evidenci platnost svého oprávnění ještě neprodloužili na další období.


Oprávnění prodlužuje výdejna na adrese Starofarní 152 v kanceláři č.8 v době od 8-12 a od 13-16 ve dnech pondělí až pátek. Na novou registraci či prodloužení platnosti stávajícího oprávnění mají nárok obyvatelé , kteří mají trvalé bydliště v dané lokalitě nebo právnické a fyzické osoby podnikající , které mají v lokalitě provozovnu nebo sídlo firmy.


Občané města musí své trvalé bydliště při registraci prokázat občanským průkazem a doložit právní vztah k vozidlu (např. OTP) na které oprávnění na další období žádají. Pokud klient žádá o změnu RZV (SPZ) musí přinést k nové registraci svoji stávající kartu, která je ceninou v majetku společnosti MPDMB a stejně tak musí kartu odevzdat držitel, který pozbyl právo na její držení nebo o prodloužení již nemá zájem. Veškeré informace jsou na www.mpdmb.cz

 

                                                                 

Informace o  platnosti  parkovacích oprávnění od 1.9. 2019

 

 

Operátor městského parkovacího systému (dále MPS) společnost Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o. v souladu s nařízením obce č.1/2019 StmMB oznamuje držitelům parkovacích oprávnění (dále PO), že od 1.9. 2019 se  nositelem příslušného oprávnění stává výhradně registrační značka vozidla evidovaná a ověřená v databázi operátora MPS k platnému oprávnění.

________________________________________________________________________________

 

Nárok na PO vzniká při splnění podmínek , které jsou ověřovány v základních registrech ISZR :

 

1)  trvalý pobyt  nebo  vlastnictví nemovitosti držitele PO ve vymezené lokalitě a u právnických osob či fyzických osob podnikajících zda mají sídlo nebo provozovnu na dané adrese (IČP).

 

2) právní vztah držitele PO k silničnímu motorovému vozidlu, na které je PO k dané RZ vydáno tj. technický průkaz (stačí malý OTP). Pokud není žadatel majitelem vozidla, musí společně s OTP dodat doklad potvrzující právní vztah k vozidlu na základě:

-           leasingové/úvěrové smlouvy

-           potvrzení o užívání firemního vozidla k soukromým účelům

-           smlouvy o půjčení vozidla uzavřené s právnickými osobami či fyzickými osobami podnikajícími, které mají půjčování věcí movitých uvedené ve své činnosti

 

 V případě osob v nájmu bez trvalého bydliště v dané lokalitě musí být žadatelem o přenosné PO vlastník nemovitosti (bytu). Osobě bez trvalého bydliště ve vymezené lokalitě nelze PO vydat. Operátor má právo dočasně nebo trvale omezit platnost parkovacího oprávnění.

 

 


 

Rekonstrukce velkého parkoviště na Komenského náměstí

 Od pondělí 29.7. začne plánovaná rekonstrukce povrchu velkého parkoviště mezi ulicemi Pivovarská a Masná u Komenského náměstí. Stavební omezení bude probíhat po etapách ve čtvercích tak aby vždy zůstala určitá kapacita parkoviště funkční pro návštěvnické stání, které bude i po dobu stavby v režimu zpoplatnění.

Pro držitele platných parkovacích karet na lokalitu ,,Pivovarská" je po dobu rekonstrukce rozšířena platnost jejich oprávnění i na provizorní parkovací plochu na náměstí Míru před prodejnou Pramen-Jizerka.

 

 

 

 

  Dočasná změna platnosti parkovacího oprávnění lokality MASNÁ

 Upozornění pro řidiče, držitele parkovacích oprávnění vydaných operátorem městského parkovacího systému  MPDMB s.r.o. do lokální rezidentní zóny ,,UL. MASNÁ“, že z důvodu stavební činnosti bude tato lokalita od 2. září do 20. září 2019 uzavřena.

Po dobu probíhající stavby je vám přiděleno oprávnění vázané pro vaší RZ (SPZ) na provizorní parkoviště na Náměstí Míru na vyznačených místech před prodejnou JIZERKA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Změna pro majitele vyhrazených parkovacích míst

 

Vzhledem k aktuální dopravní situaci ve městě a chystanému parkovacímu systému, který bude koncepčně řešit parkování prakticky v celé Boleslavi, bylo nutné přistoupit ke změně i v systému vyhrazených parkovacích míst. Rada města v prosinci rozhodla, že nadále se nová vyhrazená parkovací místa přidělovat nebudou. Majitelé těch stávajících mohou požádat o jejich prodloužení, ale tentokrát pouze do 30. 6. 2020. Zvedl se také poplatek za jedno parkovací místo, doposud činil 12 tisíc korun za rok, nově to bude 24 tisíc za rok. I tak cena v tuto chvíli neodpovídá reálné ceně parkovacího místa v Mladé Boleslavi, maximální výše, kterou by město za parkovací místo mohlo požadovat, je 45 625 Kč za jedno vyhrazené stání konkrétního uživatele. Sleva pro důchodce zůstává zachována, zaplatí tedy polovinu. Nový systém také sjednocuje cenu těchto míst pro celé území města včetně

příměstských částí.

 

 

 


 

 

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů fyzických osob společností

 

Společnost:                       Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o.

IČ:                                     278 80 834

DIČ:                                  CZ278 80 834

Se sídlem:                          Mladá Boleslav, Starofarní 152, PSČ 293 01

Zastoupená:                       Jan Nejman, jednatel

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 123806

 

Telefonní kontakt: 326 307 854

 Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 dále jen (“společnost“)

 

Společnost, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu
a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společnostní.

 

Společnost zpracovává osobní údaje  v souladu s právem Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a dále v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů v platném znění.

  

Shromažďované údaje

Společnost zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

 -      jméno a příjmení

 -     adresa bydliště/sídla

 -     rodné číslo/IČO

 -     adresa elektronické pošty

 -     telefonní číslo

 -     číslo OP

 

Účel zpracování

Pro realizaci uzavření smlouvy o vydání parkovacího oprávnění nebo jiného smluvního vztahu se zákazníkem týkající se organizace statické dopravy v Mladé Boleslavi v souladu s parkovacím systémem statutárního města Mladá Boleslav a splnění dalších povinností vyplývajících ze zákona nebo smlouvy společnost potřebuje znát výše zmíněné údaje. Tyto údaje společnost získá při ověření nároku na  vydání parkovacího oprávnění klientovi a to buď trvale, nebo dočasně. Jelikož jsou tyto osobní údaje klienta získávány za účelem splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je klient, případně jsou nezbytné pro splnění právní povinnosti, není nutný výslovný souhlas klienta se zpracováním.

 

Forma a délka zpracování

Osobní údaje klienta jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Údaje zpracované za účelem splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je klient, případně jsou nezbytné pro splnění právní povinnosti (pro zajištění parkovacích karet, vyřizování reklamací a stížností, účetní a daňové povinnosti a další) jsou uchovány po dobu nezbytně nutnou stanovenou právními předpisy (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a další) nejdéle po dobu 10 let, pokud jiný právní předpis nestanoví lhůtu delší.

 

Zpracovatelé

Osobní údaje jsou pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány pouze společností a jejími zaměstnanci.

 

Poučení o právech

Klienti mají k zaručení ochrany jejich osobních údajů tato práva:

 

1. Právo na informace

Právem na informace se rozumí veškerá práva klienta obsažená v čl. 13 nařízení. Zejména se jedná o právo klienta na znalost totožnosti a kontaktních údajů správce a o znalost účelu, pro který jsou osobní údaje klienta společností shromažďovány a zpracovávány.

2. Právo na přístup k osobním údajům

Právem na přístup k osobním údajům se rozumí veškerá práva klienta obsažená v čl. 15 nařízení. Zejména se jedná o právo klienta na získání potvrzení od společnosti, zda a případně za jakým účelem jsou osobní údaje klienta zpracovávány.

3. Právo na opravu

Právem na opravu se rozumí veškerá práva klienta obsažená v čl. 16 nařízení, zejména pak právo na to, aby společnost opravila bez zbytečného odkladu nepřesné nebo nesprávné osobní údaje, které se klienta týkají.

4. Právo na výmaz (být zapomenut)

Právem na výmaz se rozumí veškerá práva klienta obsažená v čl. 17 nařízení, zejména se jedná o právo klienta, aby společnost bez zbytečného odkladu na požádání klienta vymazala osobní údaje klienta za předpokladu, že pro to budou naplněny podmínky dané nařízením.

5. Právo na omezení zpracování

Právem na omezení zpracování se rozumí veškerá práva klienta obsažená
v čl. 18 nařízení.

6. Právo na přenositelnost údajů

Právem na přenositelnost údajů se rozumí veškerá práva klienta obsažená
v čl. 20 nařízení, zejména pak právo klienta získat své osobní údaje, které poskytl společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

7. Právo vznést námitku

Právem vznést námitku se rozumí veškerá práva klienta obsažená v čl. 21 nařízení.

 

Zjistí-li nebo domnívá-li se klient, že společnost zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochrannou klienta soukromého života, v rozporu s nařízením nebo v rozporu se zákonem, může požadovat po společnosti vysvětlení či požadovat, aby byl takovýto stav odstraněn.

 

Klient má dále právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, který plní úlohu dozorového úřadu ve věcech ochrany osobních údajů.

 

Právo klienta na jiné prostředky soudní a správní ochrany tím není dotčeno.

 

dokument v pdf zde